previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده (سلامت مادران) با حضور سرکار خانم دکتر صادق

در تاریخ ۹۷/۵/۱۱ جلسه هماهنگی برنامه مادران ویژه پزشکان و ماما های شاغل در شبکه بهداشت و درمان شبکه لنجان با حضور سرکار خانمها  دکتر صادق و پور اشرف برگزار گردید.

خانم دکتر صادق در ابتدا در خصوص اهمیت و حساسیت برنامه سلامت مادران صحبت کردند. در ادامه خانم پور اشرف(کارشناس واحد سلامت مادران معاونت)دو مورد مرگ مادری شهرستان لنجان را بررسی نمودند و نقاط قوت و ضعف پرونده بیان شد و  در نهایت به سوالات پرسنل در خصوص سامانه سیب مادران پاسخ دادند.