previous pauseresume next

برگزاری کمیته تحول نظام سلامت

شد و جهت اجرای موارد زیر برنامه ریزی های لازم انجام شد.-         برون سپاری خدمات-         انتخاب نیروی انسانی و آموزش-         شرح وظایف پرسنل-         همگون سازی فرمها و دفاتر-         مناسب سازی فضاهای فیزیکی-         بهبود استاندارد تجهیزات-         مکمل های دارویی-         لباس و البسه پرسنل بخش دولتی و خصوصی