previous pauseresume next

جشنواره پخت غذای سالم با تاکید بر مصرف کم نمک، روغن و قند ها

. در این جشنواره ۱۹ غذای سالم ارائه شد و شرکت کنندگان در خصوص مواد مصرفی و نحوه تهیه و پخت غذای ارائه شده برای حاضرین توضیحاتی ارائه دادند. با بررسی های به عمل آمده به شش نفر از همکاران جوایزی اهدا گردید. همچنین در حین اجرای جشنواره همراه با ارائه پمفلت های آموزشی توضیحاتی در خصوص مضرات استفاده زیاد از نمک، روغن و قند ها به حاضرین داده شد.