previous pauseresume next

جلسه با سر دفترداران ازدواج شهرستان

در ادامه عاقدین شهرستان با آخرین تغییرات پیش آمده در برنامه و دستوالعمل مراقبت و پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژورآشنا گردیدند سپس کارشناسان برنامه از واحدهای مبارزه با بیماریها و امور آزمایشگاه ها و حراست شبکه به تبادل نظر در خصوص بهبود کیفیت ارائه خدمات پرداختند