previous pauseresume next

جلسه کمیته تحول نظام سلامت

-         بررسی مکان و وسایل کمک  آموزشی و سمعی بصری مورد نیاز و…برای آموزش نیروهای پزشک خانواده شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر-         بررسی برنامه زمانبندی آموزش و نحوه برگزاری آزمون-         بررسی وضعیت فضاهای پیش بینی شده مراکز جامعه سلامت و پایگاههای سلامت