previous pauseresume next

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه پزشکان

طی این جلسات در خصوص راهنمای مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ،ارزیابی و طبقه بندی فشارخون بالا،دیابت،اختلالات تغذیه ای ،سقوط و عدم تعادل،افسردگی واختلالات چربی خون و.......به ۲۸ نفر از پزشکان لازم داده شد و در پایان هر مبحث نحوه ارزیابی و طبقه بندی و اقدامات طبق سامانه نرم افزاری سیب مرور گردید.