previous pauseresume next

کارگاه آموزشي"شیوه زندگی سالم در سالمندی"

ويژهمراقبین سلامتدر تاریخ ۱۲,۱۳۱/۹۵ برگزار گردید.طی این جلسه در خصوص مباحث تغذیه ،ارتباط با سالمند،پیشگیری از سقوط ،بی اختیاری ادراری و پوکی استخوان و بهداشت دهان و دندان و.......به ۹۱ نفر از مراقبین سلامت آموزش لازم داده شد و نحوه برگزاری جلسات آموزش سالمندان در خانه های بهداشت و ارسال آمار پیشگیری از سقوط مرور گردید.