previous pauseresume next

کارگاه آموزشي" راهکارهاي افزايش نرخ باروري کلي در راستاي سياست هاي کلي جمعيت"

در این جلسات در زمینه روند تغیرات نرخ باروری کلی در ایران، اصفهان و شهرستان و پیامدهای آن صحبت گردید. در زمینه نحوه استخراج و آموزش گروه هاتی هدف باروری تاکید بر اندومتریوز نیز آموزش داده شد.