previous pauseresume next

کمیته اجرائی سوئیچ واکسن خوراکی سه ظرفیتی به واکسن دو ظرفیتی

در ابتدا خانم دکتر اسدیان معاونت بهداشتی در خصوص اهداف اجرای این برنامه مطالبی را بیان نمودند سپس در ادامه آقای دکتر صادقی در خصوص ضرورت زمان بندی اجرای برنامه سوئیچ طبق دستورالعمل ابلاغی بر امحای واکسن سه ظرفیتی فلج اطفال  و جایگزینی آن با واکسن خوراکی فلج اطفال دوظرفیتی مطالبی را بیان نمودند همچنین مقررشد طبق برنامه از کلیه مراکز توزیع واکسن و زنجیره سرما پس از بازدید چک لیست مربوطه تکمیل گردد