previous pauseresume next

کمیته" کاهش مرگ و میر زودهنگام گروه سنی ۷۰-۳۰ سال "

طی این جلسه کلیه مرگهای گروه سنی ۷۰- ۳۰ سال شهرستان (سال ۹۶ و سه ماهه اول سال ۹۷) به تفکیک شهر و روستا ، زن ومرد ، تعداد و درصدهای موارد مرگ بر اساس کدهای مربوطه ،توسط اعضای کمیته موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت .در پایان این جلسه در خصوص پیشگیری ومداخلات اجرایی برای کاهش مرگ و میر ناشی از این عوامل  هم اندیشی شد و راهکارهایی مصوب گردید.