previous pauseresume next

گزارش کارگاه آموزشي" اختلالات عملکرد جنسی در دوران میانسالی "

 

 

 

 

 

 

 

 

طی این جلسه در خصوص مباحث چرخه سیکل جنسی ، انواع، علل و عوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی ، اصول مشاوره اختلال عملکرد جنسی ، تعریف، شیوع، انواع، علل و عوامل زمینه ای مؤثر بر اختلال عملکرد جنسی و مداخلات سطح ۱ و توصیه های شیوه زندگی برای خود مراقبتی، درمان های دارویی و غیر دارویی در انواع اختلال عملکرد جنسی، موارد ارجاع بیماران دارای اختلال عملکرد جنسی به سطح بالاتر ، توسط خانم دکتر والیانی و خانم دکتر شفیعی به  ماماها و پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت آموزش لازم داده شد .